Giới thiệu

Nhiệm vụ, chức năng của phòng :

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng kế hoạch và xúc tiến các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học của trường;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học của nhà trường với các cá nhân, tổ chức ngoài trường;

- Tiếp nhận, triển khai, theo dõi, quản lý việc thực hiện và tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của trường và các cá nhân trong trường;

- Phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học; tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học;

- Quản lý và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên; tổ chức các hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học trong phạm vi trường;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế;

- Quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo;

- Phối hợp với các đơn vị trong việc quản lý sinh viên nước ngoài;

- Tổ chức các buổi làm việc giữa Hiệu trưởng với các cá nhân, tổ chức nước ngoài; tiếp nhận, soạn thảo, dịch thuật các văn bản trong giao dịch với các cá nhân, tổ chức nước ngoài;

- Hướng dẫn các cá nhân trong trường làm thủ tục ra nước ngoài tham quan, dự hội thảo, nghiên cứu khoa học và học tập;

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của pháp luật và khi Hiệu trưởng yêu cầu;

- Quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ về các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các hoạt động trên theo quy định của pháp luật và của nhà trường.

--%>
Top