Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo quốc tế “Cam kết lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO đối với Việt Nam”

ImageArticle

Chuyên mục

Top