Nhân sự

Tổ chức nhân sự

Lãnh Đạo Phòng :

1. Trưởng phòng: Lê Thị Thúy Hương

Học vị: TS. Luật học

Email: ltthuong@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/119

Các chuyên viên:

1. Trần Thúy Hồng

Học vị: Thạc sỹ Luật

Email: tthong@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/119

2. Vũ Ngọc Mai Hạnh

Học vị: Cử nhân Luật

Email: vnmhanh@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/119

3. Nguyễn Thu An 

Học vị: Thạc Sỹ Luật

Email: ntan_ds@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/119

--%>
Top